Menu:
-


Poslat odkaz na tuto stránku kamarádovi Tisková verze
Obsah » CESTUJEME do Maďarska » Užitečné informace » Celní a devizové předpisy

Celní a devizové předpisy

Po vstupu ČR a MR do Evropské unie již běžná celní kontrola na hraničních přechodech neprobíhá, celníci však mohou provádět kontroly mimo hraniční přechod.


Bezcelně je možno dovézt:
Cestovní potřeby k osobnímu použití, oděvy a jejich části, jakož i další předměty, které odpovídají délce trvání a účelu cesty.
Osoby ve věku nad 17 let mohou bezcelně dovézt k osobnímu použití výrobky podléhající spotřební dani v níže uvedeném množství:
Tabákové výrobky:
200 ks cigaret nebo
100 ks doutníčků (doutníky o hmotnosti nejvýše 3 gramy na kus) nebo
50 ks doutníků nebo
250 gramů cigaretového či dýmkového tabáku nebo
úměrná souprava výše uvedených tabákových výrobků.

Alkohol a nápoje obsahující alkohol:
1 litr destilátu nebo
2 litry vína (šumivá, likérová) nebo
2 litry nešumivá vína

Bezcelně lze dovézt pohonné hmoty v běžných nádržích motorových vozidel.

Podrobnější informace se nacházejí na internetové stránce Celní a finanční stráže: www.vam.gov.hu

V zájmu vyhnutí se nepříjemnostem je třeba bezvýhradně dodržovat právní předpisy.

Clo je třeba platit za zboží nad výše uvedené kvantitativní ukazatele, neboť to je už považováno za zboží v obchodním množství. Clo – jakož i ve stanovených případech předepsané celní daně, přirážky a poplatky – je třeba zaplatit v hotovosti při vstupu na celnici, která je v provozu na hraničním přechodu. Je důležité vědět, že celní úlevu, vztahující se na zboží osvobozené od cla, není možno násobit počtem společně cestujících rodinných příslušníků a rovněž ji ani nelze odečíst z ceny zboží s vyšší jednotlivou hodnotou, které podléhá clu.

O celní odbavení lze žádat jednak ústně a jednak písemně. Písemně je třeba o celní odbavení žádat tehdy, jestliže:
hodnota všeho dováženého zboží svou výší přesahuje částku 317.000 Ft
množství dovážené kávy, alkoholických nápojů a tabákových výrobků přesahuje výše udaný rámec, při jehož zachování lze tyto druhy zboží dovézt bezcelně jako cestovní potřeby
dovážené zboží svým množstvím odpovídá pojmu obchodní množství
je v daném případě k proclení zboží zapotřebí povolení některého dalšího státního orgánu
má cestující zvlášť podané zavazadlo nelze uplatnit Celní kupón
Formulář potřebný k vyplnění písemného celního prohlášení je možno si vyžádat v místě přechodu hranic na celnici. V případech, které nefigurují ve výše uvedeném odstavci, stačí učinit celní prohlášení ústně. Za ústní celní prohlášení se považuje i to, když cestující projde "zeleným koridorem" na hraničním přechodu, který je vybaven systémem dvou chodeb celní kontroly. Na takovém hraničním přechodu si musí cestující, na něhož se vztahuje povinnost učinit písemné celní prohlášení nebo u kterého přichází v úvahu uplatnění Celního kupónu, zvolit k východu z celního prostoru "koridor červený".

Dovoz platebních prostředků a zahraniční měny:
Do Maďarska je možno dovézt na osobu 350.000 Ft – bez hodnotového omezení jednotlivých bankovek – resp. neomezené množství volně směnitelných valut (avšak bez potvrzení je možno vyvézt valuty pouze v hodnotě do 100.000 Ft). Proto, má-li cestující u sebe valuty v množství přesahujícím tuto hodnotu, které chce po skončení pobytu z Maďarska zase vyvézt, udělá dobře, když si vyžádá na hranicích potvrzení o dovozu cenin. Stvrzenky, které dokazují, že cestující dovezenou zahraniční měnu – v oficiální směnárně – směnil, a do nichž je zaneseno i číslo pasu směnitele, si je třeba uschovat do dne výjezdu z Maďarska, neboť celní orgány si potvrzení o výměně valut mohou vyžádat k nahlédnutí.
Od 1. ledna 2002 nadále trvá povinnost cizích státních příslušníků prokázat se při vstupu částkou tisíc forintů na osobu.

Dovoz osobního automobilu:
Jestliže cestující hodlá osobní automobil, který s sebou do Maďarska přiváží, používat na území státu po dobu delší než 6 měsíců, je povinen o celní odbavení vztahující se na dočasný dovoz automobilu žádat prostřednictvím mezinárodního celního dokladu nebo vyplněním Jednotné celní deklarace.

Dovoz a vývoz živých zvířat a rostlin:
Živá zvířata a potraviny živočišného původu včetně hotových výrobků a polotovarů (s výjimkou potravin určených ke konzumaci během cesty) je možno dovézt i vyvézt až po náležité veterinární kontrole (veterinární stanice viz kapitola Hraniční přechody). Je nepřípustné dovážet a vyvážet syrové maso, po domácku zhotovené uzeniny a mléčné výrobky. Řezané květiny, věnce a kytice pro dekorativní účely je možno dovézt a vyvézt pouze v množství nepřesahujícím rámec osobních cestovních potřeb, rostliny v květináčích, kořenáčích nebo s kořeny obalenými zeminou není přípustné ani dovážet ani vyvážet.


POZOR:
NOVÉ LIMITY PŘI DOVOZU ZE TŘETÍCH ZEMÍ (mimo EU)
Od 1. ledna 2009 se do zemí EU z nečlenských zemí Evropské unie smí dovézt:
Autem, vlakem, autobusem nebo pěšky - 40 ks cigaret (to jsou obvykle 2 krabičky). V roce 2008 bylo možno dovézt až 200 ks cigaret.
Letadlem - až 200 ks cigaret (to je obvykle 10 krabiček nebo 1 karton).

Co se týče alkoholu, od cla, DPH a SPD se dále osvobodí zboží (dovážené cestujícími):
a) celkem 1 litr alkoholu a alkoholických nápojů o obsahu vyšším než 22 % obj. nebo nedenaturovaného lihu o obsahu nejméně 80 procent obj.,
b) celkem 2 litry alkoholu a alkoholických nápojů o obsahu alkoholu nejvýše 22 % obj. Každé množství v písmenech a) a písmenech b) představuje 100 procent celkového povoleného množství.
c) celkem 4 litry tichého vína a 16 litrů piva.
d) pro každý motorový dopravní prostředek se osvobozují od cla, DPH a SPD pohonné hmoty dovážené v běžné nádrži vozidla a navíc nejvýše 10 litrů v přenosné nádobě.

Podrobnosti viz zdroj: Celní správa ČR (CS MF)

PŘI VÝSTUPU:

Vyvézt je možno tyto druhy zboží:
osobní cestovní potřeby
osoby starší 16 let mohou vyvézt 250 ks cigaret nebo 50 ks doutníků nebo 250 gramů tabáku nebo směs těchto druhů zboží do celkové váhy 250 gramů
2 litry vína, 1 litr lihovin a 5 litrů piva
250 ml kolínské vody a 100 ml parfému
zboží nakoupené v Maďarsku, jehož hodnota nepřesahuje částku 317.000 Ft resp. jehož množství není považováno za obchodní (Zboží v obchodním množství lze vyvézt jen v tom případě, že v obchodním styku ve vztahu k dané komoditě není v platnosti omezující nařízení.)
bez hodnotového omezení veškeré předměty, které cestující zakoupil za forinty (při výjezdu je nutno na hranicích prokázat nabytí forintů oficiální cestou, to jest buď směnou konvertibilních valut anebo vybráním příslušné částky z konvertibilního forintového bankovního účtu, k čemuž slouží potvrzení směnárny o nákupu valut resp. bankovní pokladní doklad).

Povolen je vývoz těchto platebních prostředků a zahraniční měny:
350.000 Ft bez omezení hodnot jednotlivých bankovek
cestovní šeky, bankovní karty, kreditní karty a šekové karty, které jsou majetkem cestujícího
volně směnitelné valuty, které pocházejí ze zpětné směny nevyužitých forintových prostředků /částku do hodnoty nepřesahující 20.000 Ft lze vyvézt bez potvrzení, částku nad tuto hodnotu lze vyvézt jen s potvrzením oficiální směnárny ale zato bez omezení, směnitel si může třeba celou částku původně zakoupených forintů směnit zpět na konvertibilní valutu /
konvertibilní valuty, jejichž množství nepřesahuje hodnotu 100.000 Ft resp. jejich větší množství pouze v tom případě, že dovoz tohoto většího množství může cestující prokázat Potvrzením o dovozu cenin
nekonvertibilní valuty bez omezení

Vývoz muzeálních předmětů a objektů představujících kulturní hodnoty:
K vývozu muzeálních předmětů – nabytých darem – do zahraničí je nutné, aby měl vývozce vývozní povolení vystavené na své jméno. Vývozní povolení vydávají různé instituce podle charakteru konkrétního předmětu.

Vývoz motorového vozidla:
Pokud má vyvážené motorové vozidlo maďarskou státní poznávací značku, je možno provést jeho celní odbavení v rámci dočasného vývozu pouze na základě ústního celního prohlášení v tom případě, že motorové vozidlo vyváží osoba považovaná za tuzemce. Jestliže vozidlo s maďarskou státní poznávací značkou vyváží cizí státní příslušník, může tak učinit pouze s povolením majitele nebo provozovatele vozidla, přičemž toto povolení musí být ověřeno státním notářem a musí obsahovat podpis nebo firemní značku majitele resp. provozovatele vozidla. Vozidla s poškozenou karosérií mohou opustit území státu jen s úředním potvrzením!

Nejnavštěvovanější destinace - rezervujte si hotel či ubytování online

Hotely v Budapešťi
Hotely v lázních Bük
Hotely v lázních Eger
Lázně Győr (Ráb) ubytování
Lázně Hajdúszoboszló ubytování
Lázně Hévíz ubytování
Lázně Mosonmagyaróvár ubytování
Hotely v lázních Sárvár
Hotely v Siófok
Hotely v Sopron
Hotely ve Visegrádu
Hotely v lázních Zalakaros
Hotely v Zamárdi
Ubytování v Maďarsku - všechny města a destinace

Maďarská turistika doporučuje zájezdy a ubytování v Maďarsku přímo od českých cestovních kanceláří:
Zájezdy do Maďarska
Ubytování v Maďarsku

Maďarská turistika doporučuje:
Hotely a ubytování v Maďarsku - bezpečná online rezervace
Stránka je v češtině